Политика за лични данни
ΜΟДΑ МОРАДО осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
ΜΟДΑ МОРАДО събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:ΜΟДΑ МОРАДО събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.
ΜΟДΑ МОРАДО спазва следните принципи при обработка на Вашите данни: ΜΟДΑ МОРАДО може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
ΜΟДΑ МОРАДО извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:ΜΟДΑ МОРАДО обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.
ΜΟДΑ МОРАДО не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.
ΜΟДΑ МОРАДО съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което ΜΟДΑ МОРАДО полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
ΜΟДΑ МОРАДО Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.
ΜΟДΑ МОРАДО може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данниΜΟДΑ МОРАДО Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.Вие имате право да поискате от ΜΟДΑ МОРАДО изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ΜΟДΑ МОРАДО има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:ΜΟДΑ МОРАДО не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:Право на ограничаване на обработването
Вие имате право да изискате от ΜΟДΑ МОРАДО да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:Право на преносимост на данни
Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора сΜΟДΑ МОРАДО, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред ΜΟДΑ МОРАДО:
Право на възражение срещу обработването
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от ΜΟДΑ МОРАДО, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:ΜΟДΑ МОРАДО прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни
Ако ΜΟДΑ МОРАДО установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
ΜΟДΑ МОРАДО не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.
Право на защита
Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.
Предоставяне на личните Ви данни на трети лица
ΜΟДΑ МОРАДО може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
ΜΟДΑ МОРАДО не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.
Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от ΜΟДΑ МОРАДО. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.
За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, ΜΟДΑ МОРАДО може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на ΜΟДΑ МОРАДО въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност ΜΟДΑ МОРАДО да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.
Ако не искате ΜΟДΑ МОРАДО да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие ТУК.
Мерки за сигурност и защита
ΜΟДΑ МОРАДО предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.
ΜΟДΑ МОРАДО използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:ΜΟДΑ МОРАДО е в процес на техническа разработка, която ще позволява анонимизиране на личните данни. Анонимизиране означава, че личните данни на купувача (Имена, Реален адрес, Имейл адрес, IP адрес) ще се заменят безвъзвратно  с надпис  GDPR-ДД-ММ-ГГГГ. 
Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:
Наименование на администратор на лични данни:
ΜΟДΑ МОРАДО, ЕИК/БУЛСТАТ: 205579208 
Телефон:  0898525402
Електронна поща: modamorado@abv.bg
 
Наименование на надзорния орган:
Комисия за защита на личните данни
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:  02/91-53-518
Интернет страница: www.cpdp.bg